EN | SK

eshop
Eniesa

Zásady ochrany osobných údajov

 

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobních údajov a ďalších spracovaných údajov. Ďalšie informácie nájdete v našich Obchodných podmienkach, v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadení Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracováním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Alexandra Urbančíková, DIČ 06220231 so sídlom Ludmanská 5, 040 01, Košice, Slovenská Republika (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  adresa: Ludmanská 5, 040 01, Košice, Slovenská Republika

  email: objednavky@eniesa.net

  telefón: +421 908 455 149

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určity identifikátor, napríklad meno, adresa, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac zvláštnych prvkou fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva tieto osobné údaje v zmysle čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
  • adresa elektronickej pošty (e-mail)
  • telefónne číslo
  • IČ a DIČ (ak ich uvediete)
  • IP adresy zariadení, z ktorých prebehol prístup na naše webové stránky
 2. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 3. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • oprávnený záujem správcu na ochranu serverov pred útokmi a uživateľských účtov pred zneužitím a poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie
  obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 4 odst. 6 zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vztahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správca plniť,
 • zasielanie obchodných informácií a činení ďalších marketingových aktivít,
 • ochrana serverov pred útokmi a uživateľských účtov pred zneužitím.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu zmysle čl. 22 GDPR.
 2. E-maily, ktoré Vám správca zasiela, nepovažuje správca ani Vy za nevyžiadané obchodné informácie v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z., o reklame, a zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom a uplatňování nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi správcom a Vami.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracováním osobných údajov pre účely marketingu, nejdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracováváné na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávánia osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodání tovaru a realizácií platieb na základe zmluvy (napríklad dopravná spoločnosť, platobná brána),
 • zaisťujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Pri poskytovaní služieb správcovi pomáhajú následujúci spracovatelia, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi štandardami ochrany osobných údajov, pričom spracovávanie osobných údajov tretími stranami je upravené ich vlastnými podmienkami poskytovania služieb. Súhlasíte, že im správca môže predávať Vaše osobné údaje pre naplnene vyššie uvedených účelov:
  • Spoločnosť poskytujúca hosting Websupport, s.r.o.. pre ukladanie dát z webovej aplikácie (politika bezpečnosti informácií spoločnosti Websupport, s.r.o.: https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov). Osobné údaje neopúšťajú územie Európskej únie.
  • E-mailingovú službu MailChimp pre zasielanie hromadných informácií. Osobné údaje spoločnosti MailChimp sú predávané do USA, pričom spoločnosť MailChimp spĺňa bezpečnostné podmienky EU-U.S. Privacy Shield.
  • Služby štatistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovaní podľa čl. 18 GDP,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracováním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok

Vyššie spomenuté práva môžete uplatniť najrýchlejšie na emaile objednavky@eniesa.net.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípadě, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 2. Z emailovej rozosielky máte možnosť sa jednoducho odhlásiť kliknutím na odhlašovací odkaz v pätičke každého nami rozosielaného marketingového emailu. To bohužiaľ nie je možné pri e-mailoch, ktoré sú nevyhnutné, aby ste obdržali (napr. informovanie o zmene v Obchodných podmienkach alebo Zásadách ochrany osobných údajov, zmena našich kontaktných údajov a pod.).

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložisiek a úložisiek osobných údajov v listinnej podobe, hlavne umiestnním databázi u spoločnosti Websupport s.r.o..
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 4. V prípade, že se správca dozvie o bezpečnostnom riziku spojenom s osobnými údajmi, bez zbytočného odkladu Vás upozorní.
 5. Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť na vaše zariadenia ukladané cookies v súlade s našou Cookie Policy.
 6. Potvrdzujete správcovi, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, presné a že se vzťahujú výhradne k Vašej osobe alebo že sste uviedol/la údaje, ktorých použitím nedošlo k zásahu do práv tretích osôb. Vždy správca informujte o zmenách v osobných údajoch, aby boly zpracovávané iba aktuálne a úplné údaje, a to na našu žiadosť alebo aj bez žiadosti. Pokiaľ Vás o to správca požiada, vždy poskytnite aktuálne a pravdivé údaje.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte tiež zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky naberajú účinnosť dňom 26.5.2018.

informácie

Hodí sa Vám ešte jeden album? Pridajte si do košíku ďalšiu dosku a už Vám možno vyjde poštovné zdarma. U nás máte dopravu zadarmo už od 500 Kč v Česku a od 40 Eur na Slovensko

potrebujete pomoc?

objednavky@eniesa.net

vypočujte si

Eniesa - domoRAJ
ONI
Eniesa - domoRAJ
Spanilá
Eniesa - domoRAJ
Zem zemička
nahoru