EN | SK

eshop
Eniesa

Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

prevádzkovateľ

Alexandra Urbančíková

so sídlom Ludmanská 5, 040 01, Košice, Slovensko

DIČ: SK1085790695

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestnenom na internetovej adrese eshop.eniesa.net

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) prevádzkovateľa Alexandra Urbančíková so sídlom Ludmanská 5, 04001 Košice, Slovensko, DIČ: SK1085790695, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, Oddiel: SRO, vložka č. 39699/V (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváraná medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://eshop.eniesa.net/store/, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolánia.
  3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kupnej zmluve. Odchýlne zjednania v kupnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kupnej zmluvy. Kupná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Tímto ustanovením niesú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
  1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „uživatelský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho uživateľského účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj uživateľský účet dhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predávaného tovaru a ceny tohto tovaru sú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky tovaru na predaj umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kupnú zmluvu za idnividuálne zjednaných podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v území Slovenskej republiky a Českej republiky
  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlave informácie o:
   1. objednávanom tovare (objednaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
   2. spôsob úhrady kupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko "Odoslať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
  6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom indentifikuje objednávaný tovar, kupnú cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kupnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kupnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
  7. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v uživateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  9. Návrh kupnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť 15 dní.
  10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  11. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže byť predávajúcim splnená, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variánt objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
  12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kupnej zmluvy a kupná zmluva je v takomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
  13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kupnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kupnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kupnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcemu v objednávke;
   • bezhotovostne prostredníctvom prevodu na účet;
  2. Spoločne s kupnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež nákaldy spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak to nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kupnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tímto nieje dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kupnú cenu tovaro vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kupná cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupná cena splatná do 5ich dní od uzatvorenia kupnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kupnú cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kupnú cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet pedávajúceho.
  6. Ak dôjde v prípade platby formou dobierky k nevyzdvihnutiu objednaného tovaru, je predávajuci oprávnený požadovať pred opätovným zaslaním tovaru platbu poštovného vopred formou prevodu na účet alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay. Podklady pre platbu poštovného budú kupujúcemu zaslané na jeho výslovnú žiadosť o opakovanom doručení zásielky.
  7. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl.3.8), požadovať uhradenie celej kupnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
  8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočnených na základe kupnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 5. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 odst. 5 zákona č. 180/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä:
   1. pri kúpe tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
   2. na dodávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
   3. na dodávku zvukovej aleb oobrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal
   4. na dodávku digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 
  2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.27 alebo o iný prípad kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, je kupujúci v súlade s ustanovením § 12 odst.1 občianskeho zákonníka oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eniesa@eniesa.net
  3. Pre odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je možné vyplniť naPro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím jenž lze vyplnit na eshop.eniesa.net/store/odstoupeni. Odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo na adresu prevádzky alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok.
  4. V prípade odstúpenia od kupnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kupná zmlulva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kupnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
  5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kupnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kupnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kuujúci tovar vráti alebo dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 
  6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započať proti nároku kupujúceho na vrátenie kupnej ceny.
  7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kupnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kupnú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim  a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kupnej zmluvy kupujúcim, míňa sa darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať si tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 612 a násl. občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej,
   2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použite predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
   3. tovar zodpovedá akosti alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
   4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  4. Ak sa prejaví vada v priebehu dvoch mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. 
  5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo na mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
  6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝH STRÁN
  1. Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kupnej ceny tovaru.
  2. Prodávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexami chovania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@eniesa.net. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. Predávajúci je oprávnený k predajú tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojho pôsobenia príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržováním ustanovenia § 14 odst. 1 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  5. Kupující týmto preberá nebezprečenstvo zmeny okolností s výnimkou ustanovenia § 50a ods. 3 občianskeho zákonníka (podstatná zmena okolností).
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Zb.z., o ochrane osobných údajov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
  3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kupnej zmluvy a pre účely vedenia uživateľského účtu. Ak si nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kupnej zmluvy.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom uživateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
  5. Spracovaním osobných údajov kupujúcheo môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcih tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predané tretím osobám.
  6. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej poobe neautomatizovaným spôsobom.
  7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovaťel (čl. 9.5) uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
   1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
   2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
  9. Ak požiada kupujúci informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 10. ZASIELANIE OBCHODNÝH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES
  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacimi s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky a predávajúceho z kupnej zmluvy plniť bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 11. DORUČOVANIE
  1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, hlavne týkajúce sa odstúpenia od kupnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak to nieje v kupnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy uskutočneného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané. 
  2. Za doručenie sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
  3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v uživateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Pokiaľ vzťah založený kupnou zmluvou obsahuje medzinárodní (zahraniční) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Tímto nie sú dotknutné práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov. 
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kupnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  3. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy.
  5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovánie Alexandra Urbančíková, Ludmanská 5, 040 01, Košice, Slovensko, adresa elektronickej pošty eniesa@eniesa.net.

V Košiciach dňa 23.5.2018

informácie

Hodí sa Vám ešte jeden album? Pridajte si do košíku ďalšiu dosku a už Vám možno vyjde poštovné zdarma. U nás máte dopravu zadarmo už od 500 Kč v Česku a od 40 Eur na Slovensko

potrebujete pomoc?

objednavky@eniesa.net

vypočujte si

Eniesa - domoRAJ
ONI
Eniesa - domoRAJ
Spanilá
Eniesa - domoRAJ
Zem zemička
nahoru